I. Garanties van De Rouck

Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk verwerkt, overeenkomstig de nationale en internationale bepalingen, waaronder die van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

II. Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer u ons uw persoonsgegevens meedeelt, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens voor de hierna vermelde doeleinden te gebruiken.
Uw gegevens worden in de bestanden van De Rouck opgenomen en door ons verwerkt met het oog op het beheer van onze leden en de publicaties, de diensten aangeboden voor het verbeteren van de kwaliteit van onze prestaties (selecties, voorstellen van sites, ...), om u te informeren over nieuwe diensten en producten van De Rouck en, heel uitzonderlijk, over de door ons geselecteerde partners.
U kunt zich te allen tijde, zonder enige rechtvaardiging, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzetten.

III. Cookies

Af en toe gebruiken we cookies om u een betere service te verlenen. Een cookie is een klein bestand dat door een website op uw computer wordt opgeslagen: dit cookie kan bij een volgend bezoek aan diezelfde website terug opgehaald worden. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan de website die het gecreëerd heeft.
Wij gebruiken het cookie voor administratieve doeleinden, zoals bijvoorbeeld voor het registreren van uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie of uw toegangscode, zodat u dezelfde gegevens niet opnieuw via het klavier moet invoeren telkens u onze website bezoekt. De meeste cookies functioneren slechts gedurende de tijd van één sessie of bezoek. Ze bevatten nooit informatie die de mogelijkheid biedt u telefonisch, via e-mail of per brief te contacteren.
U kunt uw browser ook zodanig configureren dat u verwittigd wordt telkens er cookies aangemaakt worden of dat het aanmaken ervan onmogelijk wordt (sommige diensten, waarvoor cookies noodzakelijk zijn, zullen dan niet langer bruikbaar zijn).

IV. Publicatie en onthulling van uw persoonsgegevens

De Rouck kan er eventueel toe gebracht worden uw persoonsgegevens te onthullen op verzoek van een wettelijk gezag, hetzij te goeder trouw indien De Rouck van mening is dat die onthulling noodzakelijk is om te voldoen aan de van kracht zijnde wetten of voorschriften. Dit kan ook het geval zijn indien er tegen De Rouck en/of tegen de website een geding ingesteld wordt, teneinde de rechten en de goederen van De Rouck, de website of de consumenten van De Rouck te beschermen.
De Rouck kan er in extreme situaties toe gebracht worden deze gegevens te onthullen, teneinde de persoonlijke veiligheid van de consumenten van De Rouck en/of de website en het publiek te garanderen.

V. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

V.1 Uw recht op informatie

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de vennootschap De Rouck, met vennootschapszetel gevestigd te 1410 WATERLOO, Drève Richelle 161a. Al uw vragen in verband met de registratie en de verwerking van uw gegevens kunnen naar dit adres gestuurd worden.
Voor verdere algemene inlichtingen kunt u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het Ministerie van Justitie, via het volgende adres: www.fgov.privacy.be.

V.2 Uw recht op toegang, verzet en verbetering

Mits gedateerd en ondertekend schriftelijke verzoek, verzonden naar De Rouck, kunt u, nadat u uw identiteit aangetoond hebt (kopie van de identiteitskaart), kosteloos een schriftelijke weergave krijgen van uw persoonsgegevens, alsook, in voorkomend geval, van de verbetering van de onjuiste, onvolledige of niet ter zake dienende gegevens.
Er zal u een afschrift van uw gegevens meegedeeld worden, uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van uw verzoek.

VI. Inbreuk op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Indien u op gelijk welk ogenblik denkt dat onze website uw persoonlijke levenssfeer schendt, gelieve ons dan te verwittigen door te mailen naar het volgende adres: abus@abcsiteweb.be.

We zullen alles in het werk stellen om het probleem te ontdekken en te verhelpen.